Avatar

پارسی لاکت

شرکت فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان(دانش بنیان)


لطفا از سایت شرکت دیدن فرمایید www.Parsilact.com


شیراز- شهرک بزرگ صنعتی- خیابان پژوهش شمالی- خیابان 308 | 07137743558